دانلود تحقیق درباره قنات

امتیاز 3.7 از 13 نفر

 قنات

تاریخچه قنات
باافزایش جمعیت وپیشرفت تمدن در ایران باستان ایرانیان برای اینکه دیگرفقط درمحیط تنگ ومحدود دره‌ها و پای رودها و چشمه سارها نمانند به امیدباران‌های اتفاقی و یا ابهای جاری موقتی وکشت بندسازی زراعت نکنندو باکشیدن آب ازچاه‌ه«…………………………….» قبل دست به ابتکارجدیدی زده که آن راقنات یا کهریز نام گزارده‌اند. بااین اختراع که درنوع خوددرجهان تاکنون بی‌نظیراست می‌توان مقدار قابل توجهی ازاب‌های زیرزمینی راجمع اوری کردوبه سطح زمین رساند که همانند چشمه‌های طبیعی آب آن درتمام طول سال بدون هیچ کمکی ازدرون زمین به سطح آن جاری گردد. پیدایش ورواج این تکنولوژی جدیدکه استفاده ازابهای تحت الارضی رابرای دامداری و به ویژه کشاورزی نسبتا وسیع ممکن میسازد باعث شدکه ابادیهای متعددی درسراسرفلات ایران به خصوص درنقاط خشک ترمناطق کشور گشترش یابدوبخش‌های جدیدی رادرکشاورزی ودامداری موردبهره برداری قراردهد تااینکه پس از گذشت«…………………………….» ونی وکشاورزی ودامداری کشورمعمول ومتداول است وحتی یکی ازارکان اصلی کشت وزرع در نواحی خشک راتشکیل می‌دهد. این اختراع که امروزه شهرت جهانی پیدا کرده بعدهاازایران به بسیاری از کشورهای جهان انتقال یافته ومورداستفاده مردم دردیگرنقاط دنیاقرارگرفته است «…………………………….» حفرچاه‌های عمیق تعدادبسیارزیادی ازقناتها خشک شد خوشبختانه وزارت آب وبرق سابق ووزارت نیروی فعلی حفرچاه‌های عمیق ونیمه عمیق رامحدودومشروط به کسب اجازه مخصوص کرده است. درضمن ازلحاظ فنی راه هایی وجود داردکه ازان طریق می‌توان آب اغلب قنات‌ها را افزایش دادوحتی بسیاری ازقنات‌های خشک شده رامجدا دایر ساخت.
شرح مختصری درباره ساختمان ومشخصات قنات
قنات تشکیل شده است ازیک دهانه یاهرنج که روبازاست ویک مجرای تونل مانندزیرزمینی وچندین چاه عمودی مه مجرایاکوره زیرزمینی یانقب را در فواصل مشخص باسطح زمین مرتبط می‌سازد چاه‌ها که به آنها درموقع حفر میله گفته میشودعلاوه برمجاری انتقال موادحفاری شده به خاج یعنی سطح مین عمل تهویه نقب یاکانال زیرزمینی رانیزانجام میدهدوراه ارتباط برای لایروبی تعمیروبازدیدازداخل قنات نیزشمار میرود. قطرچاه هاوابعادومجرارامعمولا انقدر می‌گیرندکه خاکبرداری حتی المقدور کم بشوشدولی درضمن مقنی هم بتواندبه اسانی پایین برودودرانج«…………………………….» ای آن که دراصطلاح به این عمل (نوکنی) قنات گویند ازمادرچاه اغاز میشود. قسمتهایی ازقنات که با حفر آنها هنوز آب بیرون نمی‌اید (مانند دهانه قنات وقسمتی هم از نقب) خشکه کار وقسمتی که ابدار است (قسمت انتهایی) قسمت ابده قنات نامیده می‌شود. حفرقنات معمولاازمظهران«…………………………….» ها که اینهاهم خشک است واب نداردوبه اصطلاح قسمت (خشکه کار) قنات نامیده می‌شود حفرمی شود. بعدکار به طرف قسمت‌های بالا دست که همان قسمتهای ابده وبیشتر ابده زمین باشد ادامه پیدا می‌کند.
علاوه به موارد گفته شده برای حفر قنات باید به مواردی مانند:
۱- طول وعمق قنات
 شرایط لازم برای احداث قنات وعوامل موثردرابدهی قنات-۲
۳- افرادووسایل موردنیاز برای حفرونگهداری قنات
۴- وسایل کارومصالح ساختمانی مورد نیاز قنات
۵- مصالح ساخ«…………………………….» ی‌توان اشاره کرد.
منابع ومآخذ
کدوانی-پرویز-منابع و مسائل آب در ایران جلداول آبهای سطحی وزیرزمینی
وب‌سایت اینترنتی «چهارگوش» به آدرس www.4goush.net

 

Ghanat (1) Ghanat (2) Ghanat (3)

قسمت‌هایی از مقاله که با «…………………………….» جدا شده‌اند از مقاله حذف شده و فقط در نسخه word و Pdf موجود هستند.
لطفا برای خواندن نسخه کامل این مقاله فایل‌های word و pdf را دانلود نمائید.

 

 

 

 

با خرید این محصول فایل word و PDF مربوط به این مقاله را دریافت خواهید کرد.
لینک دانلود بی‌درنگ پس از پرداخت نمایش داده شده و فایل فشرده‌ مربوط به این مقاله آماده دانلود خواهد بود.

تعداد صفحات: 3 صفحه | حجم فایل: کمتر از 1 مگابایت | فونت استفاده شده: B Zar | به همراه صفحه اول و عکس
رمز فایل فشرد: www.4goush.net

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.