دانلود پژوهش در عملیات (تحقیق در عملیات) (۳۱ صفحه)

امتیاز 3 از 1 نفر

پژوهش در عملیات: مفاهیم، اصول و تاریخچه

چکیده

دانلود پژوهش در عملیات

این مقاله به تشریح مفاهیم و اصول پژوهش در عملیات می‌پردازد. تعاریف مختلفی از پژوهش در عملیات مطرح می‌شود و موضوع از جنبه علم بودن، هدف، ابزار، فنون، روش علمی، فعالیت‌ها و سایر ویژگی‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس پیدایش، تحول و توسعه پژوهش در عملیات در سه دوره زمانی قبل از جنگ جهانی دوم، جنگ جهانی دوم، و پس از جنگ جهانی دوم شرح داده می‌شود. در پایان به حوزه‌های مرتبط با پژوهش در عملیات اشاره می‌شود.

کلیدواژه: تعریف؛ تاریخچه؛ ابزار؛ فنون؛ پژوهش در عملیات؛ تحقیق در عملیات؛ پژوهش عملیاتی؛ مفاهیم؛ اصول

1- مقدمه

با وجود منابع علمی‌بیشمار در زمینه پژوهش در عملیات درصد ناچیزی از آ‌‌نان به مفاهیم، اصول و روش پژوهش این حوزه پرداخته‌‌اند. برخی از دلایل این نارسایی را باید در میان دلایل توسعه نیافتن روش پژوهش در علوم پایه و فنی و مهندسی جست. در این حال و از اوایل دهه 70 به این طرف، هدف دوره‌های آموزشی پژوهش در عملیات که در قالب رشته‌های فنی و مهندسی مانند مهندسی صنایع، رشته‌های ریاضی کاربردی و بعضی از گرایشهای مدیریت تدوین شدند، خواسته یا نا‌خواسته تربیت متخصصینی بوده‌است که به توسعه روشها و مفاهیم ریاضی این حوزه بپردازند.

این شرایط باعث مهجور ماندن جنبه کاربردی پژوهش در عملیات (که به خاطر آن توسعه یافته بود) شده‌ است. در ایران نیز که تقریباً هر رشته و حوزه علمی‌همین شرایط را داراست، وضعیت اشاره شده برای پژوهش در عملیات را بیش از سایر جاها تشدید نموده‌ است.

علاوه بر این و با وجود کلاسهای متعدد پژوهش در عملیات در دانشگاههای ایران، دانشجویان کمتر با مفاهیم و مبانی آن آشنا شده و بدون هیچ هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی برای تدوین دوره‌های آموزشی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در‌گیر مباحث ریاضی پژوهش در عملیات می‌گردند در حالی که هیچ دید مناسبی از وجوه مختلف پژوهش در عملیات ندارند.

پژوهش در عملیات همانند فیل مولوی شده است که هر‌کس از آن درک و تصوری دارد که همه پژوهش در عملیات نیست. این موضوع از دو جهت قابل بررسی است. یکی آنکه شکل‌گیری هر نظام یا حوزه علمی‌از ابتدا به صورت کامل و مدون انجام نمی‌شود و در طول زمان به موازات پژوهشها، توسعه یافته و شکل می‌گیرد. این روند در هر حوزه علمی‌امری طبیعی است. اما این روند به هر حال به جایی می‌رسد که تصویر روشن و مشترکی در پیش روی پژوهشگران آن حوزه باز می‌نماید و به نظر می‌رسد پژوهش در عملیات این روند را طی نموده است. جهت دیگر این است که عدم آشنایی کامل با مبانی، مفاهیم و اصول پژوهش در عملیات و نگاه تک بعدی باعث درک و تصور متفاوت شده است. بعضی پژوهش در عملیات را روشهای بهینه‌سازی می‌دانند و برخی دیگر روشهای آن را به عنوان علم و فن آمار می‌شناسند. در این مقاله سعی می‌گردد که تا حد امکان ابهام‌های فوق بر‌طرف شود و تصویر روشنی از پژوهش در عملیات ارائه شود.

2-کدام عبارت؟

همانطور که در عنوان مقاله دیده می‌شود عبارت پژوهش در عملیات به جای عبارت هم‌ارز آن یعنی تحقیق عملیات (اصغر‌پور 1372)، تحقیق در عملیات (آریا‌نژاد 1371) و پژوهش عملیاتی (مهرگان 1378) بکار رفته است. وجود چند عبارت به ظاهر متفاوت ممکن است باعث پدید آمدن ابها‌ماتی برای خواننده گردد. آیا هر یک از این عبارات به حوزه‌ای خاص اشاره می‌کنند؟ آیا هر یک از این عبارات در یکی از رشته‌های دانشگاهی بکار می‌روند؟ آیا رویکرد، نگرش و نوع پرداختن به مطالب با عبارت بکار رفته ارتباطی دارد؟

در جامعه علمی‌و دانشگاهی ایران بیشتر دو عبارت تحقیق در عملیات و پژوهش عملیاتی بکار می‌رود؛ تحقیق در عملیات در رشته‌های مهندسی صنایع و ریاضی با گرایش تحقیق در عملیات و پژوهش عملیاتی در رشته‌های مربوط به مدیریت. قبل از پرداختن به تعاریف، لازم است توضیحی در خصوص عبارات هم‌ارز اشاره شده ارائه شود.

همانطور که در ادا‌مه نیز اشاره خواهد شد در سالهای جنگ جهانی دوم، تحقیق روی عملیات نظامی1 از اهمیت و اولویت بالایی برخوردار بود. کاربرد این نوع تحقیق در عملیات غیر‌نظامی2 باعث شکل‌گیری عبارت تحقیق در عملیات3 شد.

در بریتانیا این نوع تحقیق، تحقیق عملیاتی4 نامیده می‌شود که در ایران با عبارت پژوهش عملیاتی ترجمه شده است. دو عبارت تحقیق در عملیات و پژوهش عملیاتی بصورت مترادف بکار می‌روند با این تفاوت که پژوهش عملیاتی در بریتانیا و بخش‌هایی از اروپا و تحقیق در عملیات در دیگر جاها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

 

 • فهرست مطالب
 • چکیده. 4
 • 1- مقدمه. 4
 • 2-کدام عبارت؟. 5
 • 3- پژوهش در عملیات چیست؟. 6
 • تعریف 1 (انجمن پژوهش در عملیات بریتانیای کبیر (ویلکس 1980)) 6
 • تعریف 2 (انجمن پژوهش در عملیات آمریکا (پولاک، راسکوپف و بارنت 1994، 1)) 7
 • تعریف 3 (دالن‌باخ و جرج 1978، 3) 7
 • تعریف 4 (دالن‌باخ وجرج 1978، 3) 7
 • تعریف 5 (ثیراف و کک‌لمپ 1975، 3) 7
 • تعریف 6 (طه 1976، 4) 7
 • تعریف 7 (چرچمن، اکاف و آرنوف 1957، 4) 7
 • تعریف 8 (لاس و روزن‌وین 1977) 8
 • تعریف 9 (سوپر، اوسبورن و زوزیگ 1990، 22) 8
 • تعریف 10 (کی‌وود 1971) 8
 • تعریف 11 (وارنر 1996، 3743) 8
 • تعریف 12 (ساعتی 1988، 3) 8
 • تعریف 13 (ساعتی 1988، 3) 9
 • 4- تحلیل تعاریف… 9
 • 4-1- علمیت… 9
 • 4-2- هدف پژوهش در عملیات… 10
 • حل مسائل تصمیم‌گیری.. 10
 • 4-3- ابزار، فنون و روش علمی‌در پژوهش در عملیات… 11
 • 4-4- رویکرد سیستم‌ها (موردیک و مانسون 1986، 45- 48) 15
 • 4-5- استفاده از تیم چند تخصصی.. 17
 • 4-6- فعالیتهای پژوهش در عملیات… 18
 • 4-6-1- برنامه‌ریزی.. 18
 • 4-6-2- زمانبندی31. 18
 • 4-6-3- تخصیص منابع32. 19
 • 4-6-4- بهینه سازی33. 19
 • 4-6-5- تعیین خط مشی و تصمیم.. 19
 • 4-6-6- توصیف34. 19
 • 4-6-7- پیشگویی35. 20
 • 5- تاریخ پژوهش در عملیات… 20
 • 5-1- قبل از جنگ جهانی دوم (ساعتی 1988، 5- 7) 20
 • 5-2- جنگ جهانی دوم. 22
 • 5-3- بعد از جنگ جهانی دوم (ساعتی 1988، 9- 12) 24
 • 6- پژوهش در عملیات و حوزه‌های مرتبط.. 25
 • 6-1- مهندسی صنایع. 26
 • 6-2- علم مدیریت… 26
 • 6-3- تحلیل سیستم‌ها 26
 • 6-4- تصمیم‌گیری.. 27
 • 6-5- علم آمار. 28
 • منابع و مراجع. 29
 • پی‌نوشت‌ها 30

 

%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa_000001 %d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa_000004 %d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa_000012

 

قسمت‌هایی از این مقاله حذف شده و نسخه کامل آن فقط در فایل‌های word و Pdf موجود هستند.
لطفا برای دریافت نسخه کامل این مقاله فایل‌های word و pdf را دانلود نمائید.

 

 

 

 

با خرید این محصول فایل word و PDF مربوط به این مقاله را دریافت خواهید کرد.
لینک دانلود بی‌درنگ پس از پرداخت نمایش داده شده و فایل فشرده‌ مربوط به این مقاله آماده دانلود خواهد بود.

تعداد صفحات: 31 صفحه | حجم فایل: کمتر از 1 مگابایت | فونت استفاده شده: B Zar | به همراه صفحه اول
رمز فایل فشرده: www.4goush.net

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.