دانلود ورد درباره اخلاق فضیلت مدار

اخلاق فضیلت‏ مدار (۱۲ صفحه)

اخلاق فضیلت‏مدار استعمال امروزین «اخلاق فضیلت‏مدار» (1) به نحوى است که یک دیدگاه را از سایر دیدگاههاى موجود در اخلاق تمیز مى‏دهد. اما در فلسفه یونان این تقسیم نامعقول بوده است، بدان جهت که در ... ادامه مطلب