دانلود ورد درباره اجزای جمله در زبان فارسی

اجزای جمله در زبان فارسی

اجزای جمله در زبان فارسی 1- جملات معمولی در زبان فارسی مانند زبان‌های دیگر از اجزایی ساخته می‌شوند. 2- کمترین اجزا در زبان فارسی دوجزء وبیشترین اجزا چهار جزءاست.پس ما در زبان فارسی از دوجزء ... ادامه مطلب