دانلود نماز و عبادت

نماز و عبادت (۱۱ صفحه)

نماز و عبادت مقدمه عبادت و پرستش، ریشه در اعماق جان و فطرت دارد و فطری بودن پرستش پاسخی است درمان بخش، به نیاز و خواست بشر، زیرا میان دستگاه تکوین و تشریع، هماهنگی کامل ... ادامه مطلب