دانلود نظریه تئوری سیستم

دانلود تحقیق درباره نظریه تئوری سیستم‌ها

واژه «System» در لغت به‌معنای دستگاه، سیستم، نظام، قاعده، دستگاه حکومت و… می‌باشد. سیستم مجموعه‌ای از اجزا و روابط میان ‌آن‌هاست که توسط ویژگی‌های معین، به هم وابسته یا مرتبط می‌شوند«…………………………….» کامل می‌نمایند. البته در ... ادامه مطلب