دانلود موکاپپشت و روی جلد کتاب فتوشاپ

موکاپ جلد کتاب به صورت خوابیده

توضیحاتی درباره Mockup موکاپ یا پیش‌نمایش موکاپ جلد کتاب به صورت خوابیده موکاپ (MockUp) در مبحث گرافیک به پیش‌نمایش گرافیکی و سه‌بعدی طرح‌ برای جلوه بصری زیباتر و گیرایی هرچه بیشتر گفته می‌شود. گرافیست‌ها و ... ادامه مطلب

موکاپ جلد کتاب به صورت خوابیده

توضیحاتی درباره Mockup موکاپ یا پیش‌نمایش موکاپ جلد کتاب به صورت خوابیده موکاپ (MockUp) در مبحث گرافیک به پیش‌نمایش گرافیکی و سه‌بعدی طرح‌ برای جلوه بصری زیباتر و گیرایی هرچه بیشتر گفته می‌شود. گرافیست‌ها و ... ادامه مطلب

موکاپ جلد کتاب از نمای بالا

توضیحاتی درباره Mockup موکاپ یا پیش‌نمایش موکاپ جلد کتاب از نمای بالا  موکاپ (MockUp) در مبحث گرافیک به پیش‌نمایش گرافیکی و سه‌بعدی طرح‌ برای جلوه بصری زیباتر و گیرایی هرچه بیشتر گفته می‌شود. گرافیست‌ها و ... ادامه مطلب

موکاپ صفحه داخلی کتاب

توضیحاتی درباره Mockup موکاپ یا پیش‌نمایش موکاپ صفحه داخلی کتاب موکاپ (MockUp) در مبحث گرافیک به پیش‌نمایش گرافیکی و سه‌بعدی طرح‌ برای جلوه بصری زیباتر و گیرایی هرچه بیشتر گفته می‌شود. گرافیست‌ها و طراحان گرافیک ... ادامه مطلب

موکاپ پشت و روی جلد کتاب (چند کتاب چیده شده بر روی هم)

توضیحاتی درباره Mockup موکاپ یا پیش‌نمایش موکاپ پشت و روی جلد کتاب موکاپ (MockUp) در مبحث گرافیک به پیش‌نمایش گرافیکی و سه‌بعدی طرح‌ برای جلوه بصری زیباتر و گیرایی هرچه بیشتر گفته می‌شود. گرافیست‌ها و ... ادامه مطلب