خلقت انسان به زبان ساده

آغاز آفرینش انسان (۸ صفحه)

آغاز آفرینش انسان و آغاز خلقت انسان آیات قرآن که هر کدام در جائی قرار دارد به تفصیل تاریخ بشریت را بیان کرده، و حاصل این تفصیل این است که نوع انسانی (البته به تمامی‌انواع ... ادامه مطلب