خلقت انسان با فرمت pdf

آغاز آفرینش انسان (۸ صفحه)

آغاز آفرینش انسان و آغاز خلقت انسان آیات قرآن که هر کدام در جائی قرار ...