خشکسالی چیست

خشکسالی (۶ صفحه)

درک و تعریف خشکسالی مفهوم : خشکسالی حالتی نرمال و مستمر از اقلیم است. گرچه بسیاری به اشتباه آن را واقعه ای تصادفی و نادر می‌پندارند. این پدیده تقریباً در تمامی‌مناطق اقلیمی‌رخ می‌دهد، گرچه مشخصات ... ادامه مطلب