خشکسالی + عکس

خشکسالی (۶ صفحه)

درک و تعریف خشکسالی مفهوم : خشکسالی حالتی نرمال و مستمر از اقلیم است. گرچه ...