حواله به زبان ساده

درباره حواله (۱۴ صفحه)

حواله درکتاب عروه الوثقی برای حواله بیست یا نزدیک به بیست فرع ذکر شده است. ...