حقوق بشر و معتادین با فرمت pdf

حقوق بشر و معتادین

 چکیده درخصوص افرادی که از نظر اجتماعی رفتار آنها نابهنجار جلوه می‌کند یا از دید قانون گذار مجرم تلقی می‌شوند، ممکن است این تصور در جامعه‌یا ذهن قانون گذار ایجاد شود که افراد مزبور باید ... ادامه مطلب