ورزش پیلاتس (۱۹ صفحه)

امتیاز 4.4 از 12 نفر

ورزش پیلاتس

پیلاتس چیست

پیلاتس ﺳﯿﺴﺘﻢ ورزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ١٩٢٠ ﺗﻮﺳﻂ ژوزف ﭘﯿﻼﺗﺲ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮔﺮدﯾﺪ اﯾﻦ ورزش در اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ ژوزف ﭘﯿﻼﺗﺲ ﻋﻠﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺪن ﻧﺎم ﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ وی ﺑﺪﻟﯿﻞ اﺣﺘﺮام و ﺣﻔﻆ ﯾﺎد و ﺧﺎطﺮه او ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﯿﻼﺗﺲ ﻣﺘﺪاول ﺷﺪ. روش ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﭘﯿﻼﺗﺲ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ورزﺷﮫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻧﻌﻄﺎف و ﻗﺪرت در ﺗﻤﺎم اﻧﺪاﻣﮫﺎی ﺑﺪن دارد ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻀﻼت را ﺣﺠﯿﻢ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ آﻧﮫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد. اﯾﻦ روش ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ از ﺣﺮﮐﺎت ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪهای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺪن و ﻣﻐﺰ ھﺎرﻣﻮﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺪن اﻓﺮاد را در ھﺮ ﺳﻦ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد.

معمولاً، انسان‌ در دوران کودکی از نعمت رشد طبیعی و متعارف جسمانی برخوردار است، اما با شروع دوران بلوغ، جسم افت کرده و شانه‌ها خمیده می‌شوند، عضلات شل و آویزان شده و نیروی بدنی به‌شدت کاهش می‌یابد. برای حفظ نیروی بدن ورزش‌های متفاوتی طراحی شده‌اند و پیلاتس یا کنترولوژی نیز یکی از این ورزش‌ها است.ژوزف پیلاتس، بهاره عطری,موسسه ورزشی پیلاتس ایرانیان

علمِ کنترل بدن، نامی‌است که ژوزف پیلاتس برای این ورزش انتخاب کرده بود ولی پس از مرگ وی، برای احترام و حفظ خاطره او بازماندگانش نام پیلاتس را برای این ورزش متداول کردند. پیلاتس سیستم ورزشی است که در سال 1920 توسط ژوزف پیلاتس پایه گذاری گردید. روش تمرینی پیلاتس، متشکل از ورزش‌هایی است که تمرکز روی بهبود انعطاف و قدرت در تمام اندام‌های بدن دارد بدون اینکه عضلات را حجیم کند یا آن‌ها را از بین ببرد.

کنترولوژی عبارت است از ایجاد هماهنگی کامل بین جسم، ذهن و روح. ابتدا، به شیوه هدفمند، افراد با روش کنترولوژی جسم خود را کاملاً کنترل می‌کنند. سپس با تکرار حرکات به تدریج پیشرفت می‌کنند و یک نوع هماهنگی طبیعی در بدن ایجاد می‌شود. کنترولوژی باعث پرورش هماهنگی بین اعضای بدن می‌شود، حالت‌ها و حرکت‌های نادرست بدن اصلاح می‌شود. کنترولوژی نیروی بدن و توان ذهن را افزایش می‌دهد. انجام حرکات ورزشی کنترولوژی و رعایت دستورالعمل‌های آن، پرورش جسمانی را به سطح دلخواه نزدیک می‌کند. با کمک علم کنترولوژی، مغز اختیار کامل جسم را در دست می‌گیرد؛ یعنی عضلات بدن از اراده فرد فرمان می‌برند.

کسانی که کنترولوژی را برای اولین بار تجربه می‌کنند، احساس سرخوشی به آن‌ها دست می‌دهد و به نظر می‌آید ذهن آنان پس از سال‌ها، از خواب بیدار شده است. این روش تمرینی از حرکات کنترل شده ای تشکیل…

 • فهرست مطالب
 • پیلاتس چیست… 3
 • فواید ورزش پیلاتس: 4
 • ﭼرا پیلاتس این ﻣﻘدار موفقیت آمیز ﺑوده اﺳت… 5
 • زندگینامه ژوزف هوبرتوس پیلاتس (1967-188۳) 5
 • فواید ورزش پیلاتس…. 7
 • الف- فواید جسمی.. 7
 • ب-فواید روحی: 8
 • 2-اعتماد به نفس: 9
 • ج-فواید اجتماعی: 9
 • آمادگی حضور در جامعه و آشنایی با افراد مختلف: 9
 • تمرینهای روزانه: 9
 • نقش تغذیه در ورزش: 10
 • «پیلاتس و رهایی از انقباضات شرطی شدگی» 10
 • تفاوت ورزش پیلاتس و یوگا؟. 10
 • پیلاتس و ام اس… 12
 • توصیه‌های ورزشی.. 15
 • توصیه برای تمرینات مقاومتی.. 15
 • توصیه‌ها برای تمرینات استقامتی.. 16
 • توصیه برای تمرینات ترکیبی(مقاومتی-استقامتی) 17
 • منابع و مآخذ: 18

قسمت‌هایی از این مقاله حذف شده و نسخه کامل آن فقط در فایل‌های word و Pdf موجود هستند.
لطفا برای دریافت نسخه کامل این مقاله فایل‌های word و pdf را دانلود نمائید.

 

 

با خرید این محصول فایل word و PDF مربوط به این مقاله را دریافت خواهید کرد.
لینک دانلود بی‌درنگ پس از پرداخت نمایش داده شده و فایل فشرده‌ مربوط به این مقاله آماده دانلود خواهد بود.

تعداد صفحات: 19 صفحه | حجم فایل: کمتر از 1 مگابایت | فونت استفاده شده: B Zar | به همراه صفحه اول
رمز فایل فشرده: www.4goush.net

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.