معز و اعصاب (۵۸ صفحه)

امتیاز 5 از 1 نفر

مغز و اعصاب

مقدمه

دستگاه عصبی با داشتن نورونها، هدایت تحریکات را به عهده دارد. تحریکات را حس می‌کند به مغز می‌فرستد در مقابل بخش تحریک شده که تحریک را حس کرده است واکنش نشان می‌دهد. این تحریکات اکثر اوقات از طریق نورونهای واسط صورت می‌گیرد. زیرا به ندرت یک نورون بسیار بلند در بدن یافت می‌شود. تحریکات باعث تولید مواد شیمیایی می‌شوند، این واسطه‌های شیمیایی از راس انشعابات انتهایی اکسون و دندریت که غالب اندامکهای جسم سلولی را دارا هستند، تولید می‌شوند.

پرده‌های مغز و نخاع

سطح بیرونی مغز و نخاع توسط سه پرده یا شامه پوشیده شده است پرده بیرونی سخت شامه، میانی عنکبوتیه و درونی نرم شامه نامیده می‌شود. سطح بیرونی پرده‌ها بوسیله مزوتلیوم پوشیده شده است.

نخاع

نخاع رابط مغز و قسمتهای دیگر بدن است اعصاب در فواصل معین به نخاع وارد و یا از آن خارج می‌شوند. اعصاب حسی از طریق ریشه‌های پشتی وارد نخاع می‌شوند اعصاب حرکتی ریشه‌های شکمی نخاع را ترک می‌کنند. دو ریشه پشتی و شکمی به هم متصل شده و اعصاب نخاعی را می‌سازند.

مقطع نخاع

مقطع نخاع دارای دو بخش خاکستری و سفید است بخش خاکستری تقریبا به شکل H در وسط نخاع قرار دارد. این بخش غالبا جسم سلولی و دندریت نورونهای فاقد میلین را در خود جای داده است. بخش خاکستری توسط بخش سفید با ستونهای شکمی، جانبی و پشتی احاطه شده است. این ستونها دارای اعصاب میلین‌دار هستند. رنگ سفید این بخش به خاطر وجود میلین است ستونهای بخش سفید دارای رشته‌های بدون میلین هستند. بازوهای H به نام شاخهای پشتی و شکمی نخاع خوانده می‌شوند. شاخهای پشتی را آوران یا حسی و شاخهای شکمی را وابران یا حرکتی می‌نامند.

اعمال حرکتی نخاع

در نخاع بین سلولهای حسی و حرکتی تعداد زیادی ارتباطات چند نورونی وجود دارد که فعالیت آنها یا باعث آغاز حرکت و یا ممانعت از آن می‌شود این ارتباطات اساس رفلکسهای نخاعی است.حرکت رفلکسی به عنوان پاسخی در قبال تحریک حسی است. از نخاع، 31 جفت عصب خارج می‌شود که بطور قرینه به اندامهای مختلف چپ و راست بدن می‌روند. محل خروج این اعصاب از فاصله بین مهره‌ها است. هر عصب دارای دو ریشه پشتی و شکمی است در مسیر ریشه پشتی یک گره عصبی هم وجود دارد که جسم سلولی نورونهای حسی در آن واقع است. ریشه شکمی نخاعی، حرکتی است و رشته‌هایی که در آن قرار دارند فرمانها را از نخاع به طرف ماهیچه‌ها یا غده‌های بدن می برند. جسم سلولی مرتبط با این رشته‌ها در ماده خاکستری نخاع واقع است.

 

 • فهرست مطالب
 • مقدمه. 5
 • پرده‌های مغز و نخاع. 5
 • نخاع. 5
 • مقطع نخاع. 5
 • اعمال حرکتی نخاع. 5
 • مغز. 6
 • نیمکره‌های مخ.. 6
 • مخچه. 6
 • بصل‌النخاع. 7
 • عقده عصبی.. 7
 • دستگاه عصبی محیطی.. 7
 • اعصاب پیکری و خودمختار. 7
 • اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک…. 8
 • اعصاب محیطی.. 8
 • دستگاه عصبی اتونوم یا خودمختار. 9
 • اعصاب سمپاتیک…. 9
 • اعصاب پاراسمپاتیک…. 10
 • تقسیم بندی شیمیایی سیستم عصبی خودمختار. 10
 • تخلیه کولینرژیک…. 10
 • تخلیه نورآدرنرژیک…. 11
 • فارماکولوژی سیستم عصبی خودمختار. 11
 • سلول عصبی.. 12
 • پریکاریون. 12
 • جایگاه پریکاریون. 13
 • گانگلیونها 13
 • تارهای عصبی (اکسونها) 13
 • گره‌های رانویه. 13
 • نقش سلولهای شووان. 14
 • اندازه قطر اکسونها 14
 • خواص نورون. 14
 • تقسیم بندی نورونها 14
 • بافت همراه نورون. 15
 • رشته اعصاب بینایی.. 15
 • مسیرهای عصبی.. 16
 • مکانیزم تشکیل تصویر. 16
 • راههای بینایی به قشر مغز. 16
 • قشر بینایی.. 17
 • سایر نواحی قشری.. 17
 • آستیگماتیسم عیب شایع مکانیزم تشکیل تصویر. 17
 • ضایعه راههای بینایی.. 18
 • رشته اعصاب شنوایی.. 18
 • راه عصبی شنوایی.. 19
 • عمل قشر در شنوایی.. 19
 • تمیز طرحهای صوتی بوسیله قشر شنوایی.. 19
 • تمییز جهت صوت… 20
 • انواع کری.. 20
 • موارد استفاده از سمعک…. 21
 • مغز انسان. 21
 • تکامل مغز در مهره داران. 21
 • ساختار مغز. 21
 • مخ.. 22
 • مخچه. 22
 • بصل النخاع. 23
 • بطنهای مغزی.. 23
 • مایع مغزی-نخاعی.. 23
 • بیماریهای مغزی.. 24
 • فلج اطفال یا پلیومیلیت… 24
 • مننژیت مغزی.. 24
 • آنسفالیت… 24
 • بیماری هاری.. 24
 • استخوان جمجمه. 25
 • استخوان پیشانی.. 25
 • استخوان پرویزنی.. 25
 • استخوان شب پره. 26
 • استخوان پس سری.. 26
 • استخوانهای زوج جعبه مغزی.. 26
 • استخوانهای زوج صورت… 26
 • استخوانهای فرد صورت… 27
 • منابع و مآخذ. 28

 

 

مغز و اعصاب

 

قسمت‌هایی از این مقاله حذف شده و نسخه کامل آن فقط در فایل‌های word و Pdf قابل دانلود است.
لطفا برای دریافت نسخه کامل این مقاله فایل‌های word و pdf را دانلود نمائید.

 

 

با خرید این محصول فایل word و PDF مربوط به این مقاله را دریافت خواهید کرد.
لینک دانلود بی‌درنگ پس از پرداخت نمایش داده شده و فایل فشرده‌ مربوط به این مقاله آماده دانلود خواهد بود.

تعداد صفحات: 28 صفحه | حجم فایل: کمتر از 1 مگابایت | فونت استفاده شده: B Zar | به همراه صفحه اول
رمز فایل فشرده: www.4goush.net

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.