دانلود تحقیق کامل درباره فلزات (۹۹ صفحه)

امتیاز 0 از 0 نفر

3-1-بررسی حالتهای انحلالی فلزات

با توجه به تعریف ساده و مختصر “فاز” که عبارت از محیط همگن و یکنواختی است که از محیط اطرافش قابل تفکیک می‌باشد و با توجه به حالات فیزیکی فلزات حالتهای انحلالی آنها را بررسی می‌کنیم:

تمامی گازها با هم در هر نسبتی قابل اختلال هستند و در نتیجه مجموعاً “یک فاز” را تشکیل می‌دهند.

مایعات به سه صورت با هم مخلوط میشوند:

الف-یا کاملاًدر هم حل می‌شوند که در نتیجه مجموعاً یک فاز را تشکیل می‌دهند.

ب-یا اصلاً در هم حل نمی شوند که در نتیجه به تعداد مایعات شرکت کننده فاز ایجاد می‌شود.

ج- یا انحلال نسبی دارند،  یعنی به مقدار کمی از هم در یکدیگر حل می‌شوند (در این حالت حداقل سه فاز ایجاد می‌شود)

 حالات انحلالی جامدات بستگی به سه حالت الف، ب و ج مایعات دارند.در مورد ریخته گری حالتهای ب وج مورد نیاز وبررسی نیستند،زیرا برای تهیه اجسام ریخته گری که باید به طور یکنواخت و هموژن تهیه شوند، بایستی مذاب فلز از یک فاز تشکیل شده باشد، یعنی عناصر تشکیل دهنده بایستی در هم کاملاً  محلول باشند با توجه به این نکته حالات انحلالی جامدات عبارتند از:

الف-یا کاملاًدر هم حل می‌شوند (ایده آل ریخته گری هستند ).

ب-یا اصلاً در هم حل نمی شوند.

ج-یا انحلال نسبی و محدود دارند.

4-1-انجمادکریستالی

انجماد فلزات همیشه طبق انجماد کریستالی انجام می‌شود، مذاب در هنگام سرد شدن بطور یکنواخت منجمد نمی شود بلکه در بعضی از نقاط ذرات منجمدی پدید می‌آیند (نطفه)که این ذرات را مراکز تشکیل بلور (کریستال) می‌نامند. اتمهای مذاب کم و بیش به این نقاط می‌چسبند و این نقاط به این ترتیب رشد می‌کنند فلز مذاب می‌تواند به دو صورت ازحالت مذاب بحالت جامد برسد:

الف-در موقع سرد شدن مذاب در بعضی نقاط تعداد کمی مراکز تشکیل بلور به وجود می‌آید که این مراکز می‌توانند تا وقتی به هم برسند رشد کنند و بزرگ شوند که در اینصورت تعداد این کریستالها خیلی کم می‌باشد ولی اندازه آنها بزرگ است.

ب-در موقع سرد شدن مذاب در داخل آن تعداد زیادی مراکز تشکیل بلور بوجود می‌آید که این مراکز به علت کمبود فضا نمی توانند زیاد رشد کنند و به این ترتیب حجم فلز ازکریستالهای زیاد ولی کوچک انباشته می‌شود برای واضح شدن مطالب ذکر شده نکات زیر را تعریف می‌کنیم:

1-4-1-سرعت انجمادکریستالی (KG )

سرعت انجماد کریستالی عبارت از میزان  ازدیاد طول یک کریستال در یک جهت معین در واحد زمان می‌باشد.

2-4-1- تعداد مراکز تشکیل بلور یا کریستال (KZ)

تعداد مراکز تشکیل کریستال عبارت از تعداد نطفه هایی است که در یک سانتیمتر مکعب مذاب در واحد زمان بوجود می‌آیند. سرعت انجماد کریستالی و تعداد مراکز تشکیل کریستال بهم بستگی دارند….

 

 • فهرست مطالب و مندرجات
 • 1- موادفلزی.. 8
 • 1-1- ویژگیهای اصلی فلزات… 8
 • 2-1 ساختمان اتمی فلزات… 9
 • 3-1-بررسی حالتهای انحلالی فلزات… 11
 • 4-1-انجمادکریستالی.. 12
 • 1-4-1-سرعت انجمادکریستالی (KG ) 12
 • 2-4-1- تعداد مراکز تشکیل بلور یا کریستال (KZ) 12
 • 3-4-1-مادون انجماد (DT) 13
 • 5-1 روش های تحقیق درباره ساختمان فلزات وتشخیص معایب احتمالی.. 13
 • 1-5-1-بررسی ماکروسکپی ساختمان فلزات… 14
 • 1-1-5-1-تجزیه ساختمانی و گرافیکی با اشعه ایکس و اشعه گاما 14
 • 2-1-5-1-آزمایش مغناطیسی.. 14
 • 3-1-5-1-روش جوشاندن قطعات در روغن.. 15
 • 4-1-5-1-آزمایش به روش اچ کردن. 15
 • 5-1-5-1-روش کنترل توسط فشار. 15
 • 2-5-1-بررسی میکروسکپی ساختمان فلزات… 16
 • 6-1-خواص عمومی فلزات… 16
 • 1-6-1-خواص فیزیکی فلزات… 16
 • 1-1-6-1- قابلیت ذوب… 16
 • 2-1-6-1- قابلیت هدایت الکتریکی.. 16
 • 3-1-6-1-قابلیت هدایت حرارتی.. 17
 • 4-1-6-1- خاصیت مغناطیسی.. 17
 • 5-1-6-1-وزن مخصوص…. 17
 • 2-6-1-خواص شیمیایی فلزات… 17
 • 3-6-1-خواص مکانیکی فلزات… 17
 • 1-3-6-1- استحکام. 18
 • 2-3-6-1-قابلیت مفتول شدن. 18
 • 3-3-6-1-قابلیت تورق.. 18
 • 4-3-6-1-سختی.. 18
 • 5-3-6-1-سفتی.. 18
 • 1-4-6-1-قابلیت ریخته گری فلزات… 19
 • 2-4-6-1-قابلیت چکش خواری فلزات… 20
 • 3-4-6-1-قابلیت جوشکاری فلزات… 20
 • 4-4-6-1-قابلیت انجماد ماشینی.. 20
 • 7-1- طبقه بندی فلزات… 20
 • 1-7-1- فلزات آهنی.. 20
 • 1-1-7-1- آهن.. 20
 • 2-1-7-1- آهن تجارتی خالص…. 22
 • 3-1-7-1-فولاد. 22
 • 1-3-1-7-1- فولا د کربنی.. 23
 • 2-3-1-7-1-فولاد آلیاژی.. 24
 • 1-2-3-1-7-1-نیکل و کروم. 26
 • 2-2-3-1-7-1-منگنز. 27
 • 3-2-3-1-7-1-وانادیوم، مولیبدن وبورون. 27
 • 4-2-3-1-7-1- عناصر دیگر همراه فولاد. 28
 • 3-3-1-7-1-انواع محصولات فولادی.. 29
 • 1-3-3-1-7-1-محصولات کار نشده فولادی.. 29
 • 2-3-3-1-7-1-محصولات کار شده فولادی.. 29
 • 4-1-7-1-چدن. 30
 • 1-4-1-7-1-چدن معمولی.. 30
 • 1-1-4-1-7-1-چدن سفید. 30
 • 2-1-4-1-7-1-چدن خاکستری.. 30
 • 3-1-4-1-7-1-چدن مختلط.. 31
 • 2-4-1-7-1-چدن مخصوص…. 31
 • 3-4-1-7-1-چدن های فرو آلیاژ. 31
 • 4-4-1-7-1-چدن نرم (مالیبل ) 31
 • 5-4-1-7-1-چدن کروی.. 31
 • 6-4-1-7-1- چدن های تغییر یافته. 31
 • 2-7-1-فلزات غیر آهنی.. 31
 • 1-2-7-1- آلومینیوم. 32
 • 2-2-7-1-مس…. 32
 • 3-2-7-1-روی.. 33
 • 4-2-7-1-قلع. 33
 • 5-2-7-1- سرب… 34
 • 6-2-7-1-کادمیوم. 34
 • 7-2-7-1-آنتیموان. 35
 • 8-2-7-1-منیزیم.. 35
 • 9-2-7-1-نیکل.. 35
 • 10-2-7-1-تیتانیوم. 36
 • 2- تکنولوژی ساخت و روشهای مختلف شکل دهی.. 37
 • 1-2-ریخته گری.. 37
 • 1-1-2-ریخته گری با قالبهای موقت… 38
 • 1-1-1-2-مدل های ریخته گری.. 38
 • 2-1-1-2-ریخته گری با قالب های ماسه نمناک…. 38
 • 3-1-1-2-ریخته گری با قالبهای سیلیکات سدیم گاز کربنیک…. 41
 • 4-1-1-2-ریخته گری با قالب گیری پوسته ای.. 41
 • 5-1-1-2- ریخته گری با مدل ذوب شدنی (ریخته گری دقیق) 43
 • 2-1-2- ریخته گری با قالب های دائمی.. 47
 • 1-2-1-2- ریخته گری ثقلی (ریژه) 47
 • 2-2-1-2-ریخته گری تحت فشار. 48
 • 3-2-1-2-ریخته گری گریز از مرکز. 49
 • 4-2-1-2-ریخته گری مداوم. 51
 • 2-2-فورجینگ: 52
 • 1-2-2-چکش ها و پرسهای فورج.. 53
 • 2-2-2-قالب های فورج.. 54
 • 3-2-متالوژی پودر (گرد فلز کاری) 55
 • 4-2-ورق کاری.. 57
 • 1-4-2-انواع ورق.. 57
 • 2-4-2-رسم و پیاده کردن نقشه بر روی کار. 57
 • 3-4-2-برش ورقهای فلزی.. 58
 • 1-3-4-2-قیچی ها 58
 • 2-3-4-2-سنبه ماتریس برش… 61
 • 3-3-4-2-سنبه ماتریس کشش…. 64
 • 4-2-2-خم کاری.. 65
 • 1-4-4-2-ابزارهای خم کاری دستی.. 65
 • 2-4-4-2-ابزارهای خم کاری ماشینی.. 66
 • 5-4-2- اتصالات… 68
 • 1-5-4-2- اتصالات موقت… 68
 • 2-5-4-2-اتصالات دائم.. 69
 • 5-2- تراشکاری.. 70
 • 6-2-جوشکاری.. 70
 • 1-6-2- جوشکاری با برق.. 71
 • 2-6-2- جوشکاری با اکسی استیلن.. 71
 • 3-6-2- جوشکاری با قوس الکتریکی در پناه گاز محافظ.. 72
 • 4-6-2-جوشکاری مقاومتی.. 73
 • 5-6-2-لحیم کاری.. 73
 • 1-5-6-2- لحیم کاری نرم. 74
 • 2-5-6-2 لحیم کاری سخت (زرد جوش کردن) 74
 • 7-2-روشهای خاص شکل دهی.. 74
 • 1-7-2-روش انفجاری.. 74
 • 2-7-2- روش تخلیه الکتریکی.. 75
 • 3-7-2-شکل دادن الکترومغناطیسی.. 76
 • 3- ابزارهای جانبی.. 77
 • 1-3- برنده ها 77
 • 2-3-براده بردارها 77
 • 1-2-3- اره ها 77
 • 1-1-2-3- اره دستی.. 77
 • 2-1-2-3-اره های ماشینی.. 78
 • 2-2-3-سوهان. 78
 • 1-2-2-3- سوهانهای تخت معمولی.. 79
 • 2-2-2-3-سوهانهای خاص…. 79
 • 3-2-2-3-سوهانهای سوزنی.. 79
 • 4-2-2-3-سوهانهای درشت… 80
 • 5-2-2-3-سوهانهای ماشینی.. 80
 • 3-2-3-قلاویز و حدیده. 81
 • 1-3-2-3-قلاویز. 81
 • 2-3-2-3-حدیده. 82
 • 4-2-3-فرزها 83
 • 5-2-3-الماسها و تیغه های برش و فرم. 84
 • 6-2-3-مته ها 84
 • 7-2-3-قلم ها 85
 • 8-2-3-سنباده. 85
 • 4-جیگ و فیکسچرها 86
 • 1-4-جیگها (راهنماها) 86
 • 2-4-فیکسچرها (قیدها) 87
 • 5-راههای حفاظت در برابر خوردگی.. 88
 • 1-5-طراحی.. 88
 • 2-5- حفاظت کاتدی.. 89
 • 3-5 اندودکاری.. 90
 • 1-3-5-رنگ کاری.. 90
 • 2-3-5-غوطه وری.. 90
 • 3-3-5-فلز افشانی.. 90
 • 4-3-5- اندودهای پلاستیکی و لاستیکی.. 90
 • 4-5-آبکاری.. 90
 • 5-5-نوار پیچی.. 91
 • 6- استانداردها 92
 • 7-برنامه ریزی، نقشه های تولیدی، بازرسی و کنترل. 97
 • 9-منابع و مآخذ. 99

 دانلود تحقیق کامل درباره فلزات

قسمت‌هایی از این مقاله حذف شده و نسخه کامل آن فقط در فایل‌های word و Pdf قابل دانلود است.
لطفا برای دریافت نسخه کامل این مقاله فایل‌های word و pdf را دانلود نمائید.

 

 

با خرید این محصول فایل word و PDF مربوط به این مقاله را دریافت خواهید کرد.
لینک دانلود بی‌درنگ پس از پرداخت نمایش داده شده و فایل فشرده‌ مربوط به این مقاله آماده دانلود خواهد بود.

تعداد صفحات: 99 صفحه | حجم فایل: در حدود 6.08 مگابایت | فونت استفاده شده: B Zar | به همراه صفحه اول و فهرست و عکس
رمز فایل فشرده: www.4goush.net

تحقیقمقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *