حسابداری حقوق و دستمزد (۱۱۲ صفحه)

امتیاز 3 از 2 نفر

فصل اول: اهمیت وضرورت کار

2-1-عنوان کار:

بررسی حسابداری حقوق و دستمزد و مسایل پیرامون آن.

3-1-اهمیت و ضرورت کار:

کسانی که در رشته‌های امور مالی مشغول تحصیل می‌باشند و اطلاعات حسابداری را فرا می‌گیرند یکی از انواع هزینه‌هایی را که با آن آشنا می‌شوند هزینه حقوق و دستمزد است. بحث هزینه حقوق و دستمزد دارای مطالب زیادی می‌باشد که هر فرد حسابدار یا کسی که در واحد حقوق و دستمزد سازمان یا موسسه ای کار می‌کند نیاز به داشتن دانش تخصصی در این زمینه خواهد داشت.این اطلاعات را به صورت خلاصه میتوان شناخت سیستمهای کنترلی حقوق و دستمزد، شناخت قوانین بیمه و مالیات و سایر موارد قانونی همچون، اضافه کاری و ماموریت و تهیه اسناد و مدارک ثبت لیستهای حقوق و دستمزد و سایر موارد نام برد که در ادامه با آنها بیشتر آشنا خواهیم شد. میدانید هزینه نیروی کار بخش اعظمی‌از بهای تمام شده تولید کالا و خدمات یک موسسه یا یک واحد اقتصادی را به خود اختصاص می‌دهد و در واقع تاثیر قا بل توجهی بر سود واحدهای تجاری خواهد داشت.البته اهمیت هزینه حقوق و دستمزد در واحدهای مختلف متفاوت است ولی بطور معمول هزینه حقوق و دستمزد حدود3/1 (یک/سوم) از درآمدهای واحدهای اقتصادی و تجاری را به خود اختصاص می‌دهد.بنابراین با توجه به موارد گفته شده به اهمیت و ضرورت فراگیری سیستم حقوق و دستمزد پی می‌بریم.

4-1-اهداف کار:

اهداف کار را می‌توان به دو بخش زیر تقسیم نمود:

1-اهداف اصلی 2-اهداف فرعی

*1-اهداف اصلی:

بررسی چگونگی تهیۀ لیست حقوق و دستمزد، محاسبات مربوطه و انجام ثبت‌های حسابداری مرتبط با حقوق و دستمزد و همچنین مطالعه ای بر روی قوانین کار وقوانین بیمه ای ومالیاتی و در نهایت مقایسه ای بین حسابداری حقوق و دستمزد موسسات خصوصی(کارگری) و موسسات تولیدی، صنعتی.

*2-اهداف فرعی:

بررسی عوامل جا نبی کار. مانند:

آیا شرکت مذکور باعث ایجاد انگیزه در کارکنان خود خواهد شد؟

انگیزه‌های ایجاد شده به چه صورت خواهد بود؟

برخی از انگیزه‌های مالی می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

مثلاً اگر حسابهای دریافتنی شرکت سریعتر وصول گردد در صدی به عنوان پاداش برای حسابدار در نظرگرفته

 

 • فهرست مطالب و مندرجات
 • فصل اول: اهمیت وضرورت کار. 7
 • 2-1-عنوان کار: 7
 • 3-1-اهمیت و ضرورت کار: 7
 • 4-1-اهداف کار: 7
 • 1-اهداف اصلی 2-اهداف فرعی.. 7
 • *1-اهداف اصلی: 7
 • *2-اهداف فرعی: 7
 • فصل دوم: ادبیات موضوع. 9
 • *مقدمه: 9
 • 1-2-تاریخچه کار: 9
 • *تعریف حسابداری: 9
 • *تاریخچه حسابداری: 9
 • *تقسیم بندی تاریخ حسابداری در ایران: 12
 • *تاریخچه حسابداری در ایران: 13
 • سیستم حقوق و دستمزد: 13
 • 2-2-ابعاد کار(حقوق و دستمزد): 15
 • 3-2-دید گاه‌های مختلف، تئوریها ونظری‌ها: 15
 • *قانون کار: 15
 • *فصل اول – تعاریف کلی و اصول: 16
 • *فصل دوم – قرارداد کار: 16
 • *مبحث دوم – تعلیق قراردادکار: 18
 • *مبحث سوم خاتمه قرارداد کار: 20
 • *مبحث چهارم – جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار: 22
 • *فصل سوم – شرایط کار: 23
 • *مبحث اول – حق السعی: 23
 • *مبحث دوم – مدت: 27
 • *مبحث سوم – تعطیلات ومرخصی ‌ها: 29
 • *مبحث چهارم – شرایط کار زنان: 31
 • *مبحث پنجم – شرایط کار نوجوانان: 31
 • *فصل چهارم – حفاظت فنی و بهداشت کار: 32
 • *مبحث اول – کلیات: 32
 • *مبحث دوم – بازرسی کار: 35
 • *فصل پنجم – آموزش واشتغال: 38
 • *مبحث اول – کارآموز و مراکز کارآموزی: 38
 • *1 – مراکز کارآموزی: 38
 • *2 – کارآموز و قرارداد کارآموزی: 39
 • *مبحث دوم – اشتغال: 41
 • *مبحث سوم – اشتغال اتباع بیگانه: 42
 • *فصل ششم – تشکلهای کارگری وکارفرمایی: 44
 • *فصل هفتم – مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار: 47
 • *فصل هشتم – خدمات رفاهی کارگران: 49
 • *فصل نهم – مراجع حل اختلاف: 50
 • *فصل دهم – شورایعالی کار: 52
 • *فصل یازدهم – جرائم و مجازات‌‌ها: 53
 • *فصل دوازدهم – مقررات متفرقه: 56
 • *1- تعریف قرارداد کار: 59
 • *2- ویژگی‌های قرارداد کار: 59
 • *3- دوره آزمایشی: 60
 • *4- قراردادهای کارمزدی: 60
 • *4-1- نحوه محاسبه حقوق و مزایا قراردادهای کارمزدی: 61
 • *5- قراردادهای مزد ساعتی: 62
 • *5-1- محاسبه حقوق ومزایا قراردادهای مزد ساعتی: 62
 • *6- قراردادهای کارمزد ساعتی: 63
 • *6-1- نحوه محاسبه حقوق و مزایا قراردادهای کارمزد ساعتی: 64
 • *روش‌های پرداخت دستمزد در موسسات تولیدی و صنعتی چگونه است: 64
 • 1-پرداخت دستمزد بر مبنای زمان کار: 65
 • 2-الف)پرداخت دستمزد بر مبنای پارچه کاری: 65
 • 2-ب)طرح‌های تشویقی حقوق دستمزد: 66
 • 2-ج)سهیم کردن کارگران در سود: 66
 • 4-2-فرایند کار: 66
 • *وظیفه دایره کار گزینی: 67
 • *وظیفه دایره ثبت ورود و خروج پرسنل: 67
 • *وظیفه دایره حسابداری حقوق ودستمزد: 67
 • *قرداد کار و شرایط اساسی انعقاد قرارداد کار چگونه است؟. 68
 • *حقوق یا مزد مبنا چیست؟. 68
 • *منظور از مزایای مستمر و غیر مستمر چیست؟. 68
 • *مدت کار: 69
 • *اضافه کاری چیست و چه شرایطی دارد؟. 69
 • *انواع کاری که در لیست حقوق ودستمزد می‌آید بدین شرح می‌باشد: 70
 • *نحوه محاسبه مزد کار گرانی که به صورت کار نوبتی کار می‌کنند: 71
 • *تعطیلات و مرخصی ‌ها: 71
 • *نکته:مرخصی دوران بارداری: 73
 • *عیدی وپاداش: 74
 • *فوق العاده ماموریت: 74
 • *کسورات قانونی: 74
 • *کسورات قانونی اساسی به طور کلی به شرح زیر می‌باشد: 75
 • *مالیات حقوق و دستمزد چیست؟. 75
 • *حق بیمه‌های اجتماعی چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟. 75
 • *قانونهای تأمین اجتماعی درمورد حوادث، بیماریها و غرامت دستمزد ایام بیکاری: 76
 • 62 مدت‌ پرداخت‌ غرامت‌ دستمزد ایام‌ بیماری‌ و میزان‌ آن‌ به‌ شرح‌ زیر می‌باشد: 78
 • * قانون‌های تأمین اجتماعی درمورد بارداری: 79
 • *قانون‌های تأمین اجتماعی درمورد از کارافتادگی: 80
 • * قانون‌های تأمین اجتماعی درمورد بازنشستگی: 82
 • * قانون‌های تأمین اجتماعی درمورد مرگ: 85
 • * قانون‌های تأمین اجتماعی درمورد کمک هزینه ازدواج: 87
 • *ضوابط اعطایی وام قرض الحسنه مستمری بگیران(ضروری-ازدواج-تحصیلی): 89
 • *یک نمونه فرم قرض الحسنه مستمری بگیران در ادامه آمده است. 90
 • «بیمه بیکاری»: 94
 • *دایره ثبت ورود و خروج پرسنل چگونه عمل می‌نماید؟. 96
 • *کارت ساعت چیست؟. 96
 • *دایره حسابداری حقوق و دستمزد چگونه عمل می‌نماید؟. 96
 • «لیست حقوق ودستمزد»: 96
 • *کسورات: 98
 • *منظور از کسورات صندوق اجرا (اجرائیات) چیست؟. 98
 • *منظور از کسور توافقی چیست؟. 99
 • *حسابداری حقوق و دستمزد چگونه است؟. 99
 • 5-2-معیار: 109
 • 6-2-ویژگی ‌ها: 111
 • 7-2-تأثیرات: 111

قسمت‌هایی از این مقاله حذف شده و نسخه کامل آن فقط در فایل‌های word و Pdf قابل دانلود است.
لطفا برای دریافت نسخه کامل این مقاله فایل‌های word و pdf را دانلود نمائید.

 

 

با خرید این محصول فایل word و PDF مربوط به این مقاله را دریافت خواهید کرد.
لینک دانلود بی‌درنگ پس از پرداخت نمایش داده شده و فایل فشرده‌ مربوط به این مقاله آماده دانلود خواهد بود.

تعداد صفحات: 112 صفحه | حجم فایل: کمتر از 1 مگابایت | فونت استفاده شده: B Zar | به همراه صفحه اول
رمز فایل فشرده: www.4goush.net

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.