تحقیق درباره کارآفرینی (۱۳ صفحه)

امتیاز 0 از 0 نفر

مقدمه

در حال حاضر سیر تحولات جهانی، کارآفرینان را در خط مقدم توسعه فن آوری و توسعه اقتصادی قرار داده است. تجربه مؤفقیت آمیز اغلب کشورهای پیشرفته و نیز برخی از کشورهای در حال توسعه در عبور از بحرانهای اقتصادی به واسطه توسعه کارآفرینی در آن کشورها، موجب گردیده تا سایر کشورها نیز برای کارآفرینی، کارآفرینان و شکل گیری کسب و کارهای نوآورانه اهمیت خاصی قائل گردند.

درحقیقت با عنایت به پدیده جهانی شدن اقتصاد برخی عقیده دارند که «بازارهای جهانی فردا از آن شرکتهایی است که به ریسکپذیری کارآفرینانه بها میدهند و برای گسترش سرمایههای فکری خود درحد کلان سرمایهگذاری میکنند، در بالندگی فردی پرتلاشند و در خط مشیگذاری، شرایط محیطی را مد نظر قرار میدهند». بر همین اساس، توسعه کارآفرینی از جنبههای گوناگون مد نظر قرار گرفته است. آموزش، یکی از جنبههای مهم در گسترش کارآفرینی است که مورد توجه ویژهای واقع شده است. با توجه به مطالعات مختلفی که صورت گرفته ثابت شده که ویژگیهای کارآفرینان اغلب اکتسابی است و نه توارثی و از این رو در حال حاضر آموزش کارآفرینی به یکی از مهمترین و گستردهترین فعالیتهای دانشگاهها تبدیل شده است.

 اهمیت و جایگاه آموزش کارآفرینی

با ورود جامعهشناسان و روانشناسان به عرصه مطالعات و تحقیقات پیرامون کارآفرینی و کارآفرینان و نتایجی که از این تحقیقات حاصل شده ، ضرورت کارآفرینی و توسعه آن( بویژه آموزش کار آفرینی) بیش از پیش مشهود گردید و همین امر موجب افزایش تلاشها برای توسعه کار آفرینی و آموزش آن در دو دهه گذشته شده است.

از جمله کسانی که در زمینه بررسی ویژگیهای کارآفرینان مطالعه و تحقیقاتی انجام دادهاند میتوان به مککلهلند، کارلند، جان استوارت میل، بروکهاوس، دیویدبرچ، تیمونز، کالینز ، مور، مایر، گلدشتاین و نورد اشاره کرد. نتایج این تحقیقات بر اکتسابی بودن اغلب ویژگیهای کارآفرینان تأکید دارد. لذا باید در فراهم آوردن محیط مناسب و آموزشهایی که ویژگیها و تجربیات و مهارتهای لازم را در افراد تقویت کند، سعی نمود.

بررسیهای محققین منتج به پیشبینی و طراحی دورههای آموزشی کارآفرینی شده است، به طوری که دورههای آموزش کارآفرینی با هدف تربیت افرادی با اعتماد به نفس بالا، فرصت شناس و به طور کلی افرادی که تمایل بیشتری به راهاندازی کسب و کارهای مستقل دارند، طراحی شدهاند. در حقیقت هدف این بوده تا افراد در طی دوران تحصیل، افرادی مؤسس تربیت شوند (کاتن،) این افراد شامل پیشگامان در فعالیتها، ماجراجویان، جسوران، مبتکران، فرصتطلبان، جاهطلبان وارتقاءجویان میباشند(گیب 1987). این قبیل دورهها به دنبال بهبود انگیزش گرایشهایی همچون تمایل به استقلال، فرصتجویی، ابتکار، تمایل به مخاطرهپذیری،تعهد به کار، تمایل به حل مشکلات و لذت بردن از عدم قطعیت و ابهام میباشد. 

با توجه به ضرورتهای آموزش کارآفرینی، اولین دورههای آموزشی در این زمینه از اواخر سال 1960 در آمریکا شروع شد و در حال حاضر دانشکدهها و دانشگاههای بسیاری از کشورهای دنیا دورههای آموزش کارآفرینی را در برنامههای آموزشی خود گنجاندهاند.

اهداف آموزش کار آفرینی

 به طور کلی هدفهای مورد نظر در آموزش کارآفرینی به شرح ذیل میباشند:

الف) تحریک انگیزهها: یکی از اهداف در آموزش و ترویج کارآفرینی تحریک انگیزهها در افرادی است که دارای خصوصیات کارآفرینانه میباشند. شناخت این افراد از تواناییهای خود و آگاهی دادن در این زمینه و بر انگیختن آنها از اصلیترین وظایف آموزش کارآفرینی است. تحریک انگیزههایی از قبیل: میل  به کسب ثروت، توفیق طلبی، استقلال طلبی، تمایل به ساختن چیزینو، قبول نداشتن شیوههای موجود، قرار نگرفتن فرد در پایگاه اجتماعی که لیاقتش را دارد و نظایر آن موجب میشود که فرد را در مسیر کارآفرین شدن قرار دهد.

ب) پرورش ویژگیها: چنانچه ذکر شد ویژگیهایی…

 

 • فهرست مطالب
 • مقدمه. 3
 • اهمیت و جایگاه آموزش کارآفرینی.. 3
 • اهداف آموزش کار آفرینی.. 4
 • تعریف کارآفرینی.. 5
 • سابقه کارآفرینی در ایران. 6
 • تعریف خلاقیت کارآفرینانه. 7
 • کارآفرینان پیشگامان تولید ثروت… 8
 • آموزش عالی و کارآفرینی.. 9
 • کارآفرین کیست… 11
 • کلیات‌ موضوع‌ کارآفرینی‌.. 12
 • اهمیت‌ کارآفرینی‌.. 13
 • اهمیت‌ کارآفرینی‌ از نظر ایجاد اشتغال‌. 14
 • نقش‌ و ویژگی‌های‌ کارآفرینان‌ در جامعه‌. 15
 • ویژگیهای‌ کارآفرینان‌. 15
 • نقش‌ و آثار کارآفرینان‌ در جامعه‌. 15
 • ضرورت‌ پرورش‌ و آموزش‌ کارآفرینان‌. 16
 • نتیجه‌گیری.. 17
 • منابع و مآخذ. 18

 

 

 

 

 

قسمت‌هایی از این مقاله حذف شده و نسخه کامل آن فقط در فایل‌های word و Pdf قابل دانلود است.
لطفا برای دریافت نسخه کامل این مقاله فایل‌های word و pdf را دانلود نمائید.

 

 

با خرید این محصول فایل word و PDF مربوط به این مقاله را دریافت خواهید کرد.
لینک دانلود بی‌درنگ پس از پرداخت نمایش داده شده و فایل فشرده‌ مربوط به این مقاله آماده دانلود خواهد بود.

تعداد صفحات: 13 صفحه | حجم فایل: کمتر از 1 مگابایت | فونت استفاده شده: B Zar به همراه صفحه اول
رمز فایل فشرده: www.4goush.net

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.