انرژی و محیط زیست (۲۸ صفحه)

امتیاز 0 از 0 نفر

انرژی و محیط زیست : شناخت انرژی

تعریف انرژی:انرژی توانایی وقابلیت انجام دادن کارازسوی انسان‌ها یا سایراشیا واجسام است.ازدیدگاه علمی‌می‌توان به این صورت انرژی را تعریف کرد: انرژی میزان توانی است که درزمان معین برای انجام یک کارصرف می‌شود.

انواع انرژی:

1- انرژی‌های تجدیدپذیر2- انرژی‌های تجدید ناپذیر3- انرژی هسته ای

انرژی‌های تجدیدپذیر: انرژی هایی هستندکه درطبیعت وجوددارندوانسان‌ها بااتخاذیک شیوه ی مناسب می‌توانندازآن هابرای همیشه بهره برداری کنندووجودآنهابه تداوم حیات کمک می‌کند.مانندانرژی برق آبی انرژی خورشیدی انرژی بادی انرژی حاصل ازجزرومدانرژی حاصل ازسوزاندن هیزم (بیوماس)و…

انرژی‌های تجدیدناپذیر:انرژی هایی هستندکه نمی‌تواننددرطول زمان افزایش یابندواستفاده ازآنهاباعث کاهش ذخیره ی آنهامی‌شودوقابلیت رشدمجدددرآنهاوجودندارد.مانندسوخت‌های فسیلی(نفت، گازوزغال سنگ)

انرژی هسته ای:انرژی ای که ازتبدیل جرم (m)به انرژی(E)براساس فرمول انرژی جرمی‌انیشتنE=mc²به دست می‌آید وضمن آن هسته براثربمباران نوترونی به دوقسمت شده وانرژی تولیدمی‌کند.

سیستم انرژی

برای درک سیستم انرژی ازدیدگاه فیزیکی ،لازم است مراحلی را که انرژی درجریان تبدیل وبهره برداری نهایی می‌پیماید،بدانیم.

انرژی اولیه انرژی ای است که ازطبیعت به دست آمده باشد،مانندانرژی آب سدها،نفت، زغال سنگ و… بندرت ممکن است این انرژی صورت انرژی نهایی یعنی انرژی آماده برای مصرف راداشته باشد.بیشترانرژی‌های اولیه رابایدبه انرژی ثانویه بدل کردتابتوان ازآن استفاده نمود.الکتریسیته وبنزین جزءاین دسته محسوب می‌شوند.برای اینکه انرژی به سهولت به دست مصرف کننده برسد،بایددرآن تغییراتی داده شودتابه آسانی قابل انتقال و حمل باشدومورداستفاده قرارگیرد..

دربسیاری مواردبرای رساندن انرژی به دست مصرف کننده ،ازشبکه‌های برق فشارقوی ،لوله‌های گازرسانی وسرانجام سیستم‌های گرمایی استفاده می‌شود.سوخت‌های مایع به دلیل سهولت حمل ونقل وذخیره کردن آنهاموردتوجه قراردارند.تبدیل انرژی اولیه به انرژی ثانویه به روش‌های مختلف صورت می‌گیرد.برای مثال درکارخانه ی برق ،الکتریسیته تولیدمی‌گرددودرپالایشگاه‌ها،نفت خام به بنزین ،سوخت هواپیما،سوخت موتوردیزل و…تبدیل می‌شود.دربعضی موارداین تبدیل راهی طولانی راطی می‌کند…

 

 • فهرست مطالب
 • انواع انرژی: 4
 • سیستم انرژی.. 4
 • بحران جهانی انرژی.. 5
 • مصرف جهانی انرژی ومشکلات آن. 5
 • تاسیسات کوچک…. 8
 • مسائل زیست محیطی.. 9
 • توسعه نیروگاهی آبی.. 9
 • خورشید چیست؟. 10
 • کاربرد انرژی خورشیدی.. 11
 • سیستم‌های فتوولتایی.. 12
 • یخچالهای خورشیدی.. 12
 • سیستم تغذیه کننده پرتابل یا قابل حمل.. 12
 • انرژی بادی جهان. 13
 • توان بادی (wind Power) 13
 • منبع انرژی بادی.. 14
 • ذخیره کردن انرژی.. 14
 • بادهای ایران. 14
 • تجربه ی ایرانیان. 15
 • انرژی امواج اقیانوس‌ها 15
 • دستیابی به انرزی موجی.. 16
 • اثرات زیست محیطی.. 16
 • پیش بینی آینده. 16
 • انرژی زمین گرمایی (ژئوترمال) 16
 • نیروگاه‌های برق زمین گرمایی.. 18
 • استفاده از انرژی گرمایی در ایران. 19
 • سایر مصارف انرژی زمین گرمایی.. 19
 • انرژی جزر و مدی اقیانوس‌ها 20
 • انرژی بیوماس (زیست توده) 22
 • تولید انرژی برای روستاهابه قیمت ارزان. 23
 • محصولات انرژی زا 23
 • حفظ محیط زیست باتولیدبیوگاز. 24
 • مرکزمطالعات بیوگازساوه. 24
 • منشأ انرژیهای فسیلی.. 24
 • روغنهای نفتی.. 25
 • منشاء زغال سنگ…. 26
 • فرآیندهای تشکیل زغال سنگ…. 26
 • کاربردهای مهم زغال سنگ…. 26
 • انرژی هسته ای.. 27
 • منابع و مآخذ. 28

 

 

قسمت‌هایی از این مقاله حذف شده و نسخه کامل آن فقط در فایل‌های word و Pdf قابل دانلود است.
لطفا برای دریافت نسخه کامل این مقاله فایل‌های word و pdf را دانلود نمائید.

 

 

با خرید این محصول فایل word و PDF مربوط به این مقاله را دریافت خواهید کرد.
لینک دانلود بی‌درنگ پس از پرداخت نمایش داده شده و فایل فشرده‌ مربوط به این مقاله آماده دانلود خواهد بود.

تعداد صفحات: 28 صفحه | حجم فایل: کمتر از 1 مگابایت | فونت استفاده شده: B Zar | به همراه صفحه اول
رمز فایل فشرده: www.4goush.net

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.