روزنامه

موکاپ تبلیغات در روزنامه

توضیح: در این موکاپ یک روزنامه به صورت انگلیسی در دست مرد به چشم می‌خورد. قسمت تبلیغات روی یکی از ستون‌های روزنامه از طریق موکاپ قابل تغییر است که می‌توانید طرح مورد نظرتان را به ... ادامه مطلب

موکاپ روزنامه تاخورده (۶)

توضیحاتی درباره Mockup موکاپ یا پیش‌نمایش موکاپ روزنامه تاخورده موکاپ (MockUp) در مبحث گرافیک به پیش‌نمایش گرافیکی و سه‌بعدی طرح‌ برای جلوه بصری زیباتر و گیرایی هرچه بیشتر گفته می‌شود. گرافیست‌ها و طراحان گرافیک از ... ادامه مطلب

موکاپ صفحه اول روزنامه (در پرسپکتیو) – ۵

توضیحاتی درباره Mockup موکاپ یا پیش‌نمایش موکاپ صفحه اول روزنامه موکاپ (MockUp) در مبحث گرافیک به پیش‌نمایش گرافیکی و سه‌بعدی طرح‌ برای جلوه بصری زیباتر و گیرایی هرچه بیشتر گفته می‌شود. گرافیست‌ها و طراحان گرافیک ... ادامه مطلب

موکاپ پشت و روی روزنامه (صفحه اول و آخر روزنامه به صورت وارو) – ۴

توضیحاتی درباره Mockup موکاپ یا پیش‌نمایش موکاپ پشت و روی روزنامه موکاپ (MockUp) در مبحث گرافیک به پیش‌نمایش گرافیکی و سه‌بعدی طرح‌ برای جلوه بصری زیباتر و گیرایی هرچه بیشتر گفته می‌شود. گرافیست‌ها و طراحان ... ادامه مطلب

موکاپ سه روزنامه بر روی هم (۳)

توضیحاتی درباره Mockup موکاپ یا پیش‌نمایش موکاپ سه روزنامه بر روی هم موکاپ (MockUp) در مبحث گرافیک به پیش‌نمایش گرافیکی و سه‌بعدی طرح‌ برای جلوه بصری زیباتر و گیرایی هرچه بیشتر گفته می‌شود. گرافیست‌ها و ... ادامه مطلب