کاتالوگ شهرشناسی و گردشگری طرح سالمسازی ساحل «نیلوفر سحرخیز» لاهیجان

تعداد صفحات ۴ صفحه | به صورت کاتالوگ ۲ لت | سال اجرا: ۱۳۹۴

صفحه‌آرا و گرافیست کامپیوتری: میلاد رضایی خلیق (۰۹۱۰۹۱۲۰۸۳۸)

Saharkhiz-mahale-01 Saharkhiz-mahale-02

 


کاتالوگ شهرشناسی و گردشگری شهر ماسال

تعداد صفحات ۴ صفحه | به صورت کاتالوگ ۲ لت | سال اجرا: ۱۳۹۴

صفحه‌آرا و گرافیست کامپیوتری: میلاد رضایی خلیق (۰۹۱۰۹۱۲۰۸۳۸)

Masal-01 Masal-02


 

کاتالوگ شهرشناسی و گردشگری روستای آتشگاه

تعداد صفحات ۴ صفحه | به صورت کاتالوگ ۲ لت | سال اجرا:۱۳۹۴

صفحه‌آرا و گرافیست کامپیوتری: میلاد رضایی خلیق (۰۹۱۰۹۱۲۰۸۳۸)

Atashgah-01 Atashgah-02

 


 

کاتالوگ گردشگری و معرفی هتل گیل‌ماز

تعداد صفحات ۴ صفحه | به صورت کاتالوگ ۲ لت | سال اجرا: ۱۳۹۴

صفحه‌آرا و گرافیست کامپیوتری: میلاد رضایی خلیق (۰۹۱۰۹۱۲۰۸۳۸)

Gil-Maz-01 Gil-Maz-02


کاتالوگ شهرشناسی و گردشگری روستای سفیدآب

تعداد صفحات ۴ صفحه | به صورت کاتالوگ ۲ لت | سال اجرا:۱۳۹۴

صفحه‌آرا و گرافیست کامپیوتری: میلاد رضایی خلیق (۰۹۱۰۹۱۲۰۸۳۸)

Sefid-Aab-01 Sefid-Aab-02


 

کاتالوگ شهرشناسی و گردشگری شهر شلمان

تعداد صفحات ۴ صفحه | به صورت کاتالوگ ۲ لت | سال اجرا: ۱۳۹۴

صفحه‌آرا و گرافیست کامپیوتری: میلاد رضایی خلیق (۰۹۱۰۹۱۲۰۸۳۸)

Shalman-01 Shalman-02